Obvestila o maturi


Tajnica šolske maturitetne komisije:
Petra Klančnik
Tel:     (02) 88 46 545
Mail:  petra.klancnik@sc-sg.si

 

 

 

MATURITETNI KOLEDAR 2024 >>

OBRAZCI ZA PRIJAVO NA MATURO  (https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/splosna-matura.html)

 

Splošno maturo določa Zakon o maturi, pravila in postopke njenega izvajanja pa določajo podzakonski akti. Njen pomen za pridobitev srednje izobrazbe določa Zakon o gimnazijah, njen pomen za vpis na univerzitetni študij pa Zakon o visokem šolstvu.

Akti ministrstva za šolstvo in šport
Zakon o maturi
Pravilnik o splošni maturi
Pravilnik o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

 

Akti Državne komisije za splošno maturo 

 Pogoji za opravljanje splošne mature

 • Splošno maturo v celoti lahko opravljajo kandidati, ki:
  • so uspešno končali četrti letnik gimnazije ali maturitetni tečaj
  • ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnje alinee, če so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili najmanj 21 let. >>več info za 21-letnike
 • Posamezne izpite splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:
  • so že opravili splošno ali poklicno maturo
  • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature
  • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo

OPOZORILO: Vsi našteti kandidati lahko maturitetni izpit opravljajo le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program!


Izpitni roki in prijava

Splošna matura vsako leto poteka v dveh izpitnih rokih, spomladanskem (maj–junij) in jesenskem (avgust–september).

V marcu dijaki četrtih letnikov opravljajo predmaturitetni preizkus (PMP), na katerem spoznajo tehnično plat izvedbe mature in ugotovijo raven že doseženega znanja pri posameznem predmetu. Šole morajo obvezno izvesti PMP iz enega predmeta skupnega dela splošne mature, ki ga vsako leto določi Državna komisija za splošno maturo.

Kandidat lahko maturo v celoti opravlja večkrat.

Kandidati se k opravljanju splošne mature prijavijo na svoji šoli do roka, določenega s koledarjem splošne mature. T. i. »21-letniki« in kandidati, ki opravljajo posamezni predmet splošne mature, imajo pri prijavi dve možnosti:

 • prijavo oddajo na šoli po svojem izboru, kjer bi želeli opravljati maturo
 • prijavo oddajo na Ricu, ki jim nato določi šolo za opravljanje mature

Obrazce za prijavo k izpitom splošne mature lahko najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.


Opravljanje splošne mature v dveh delih

Kandidat opravlja maturo v enem izpitnem roku. Maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih, lahko opravljajo le:

 • kandidati s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi
 • »21-letniki«, torej kandidati, ki so ali bodo v letu, ko opravljajo splošno maturo, dopolnili 21 let
 • udeleženci izobraževanja odraslih
 • ostali kandidati, ki jim opravljanje mature v dveh delih na podlagi utemeljene vloge dovoli Državna komisija za splošno maturo (npr. športniki, kandidati, ki opravljajo sprejemne izpite na univerze v tujini …)

 

Pogosta vprašanja

Rešene izpitne pole svoje mature bi rada obdržala za spomin. Ali jih lahko dobim?
Lahko. Izpitna dokumentacija kandidata se hrani kot izpitna tajnost do 31. decembra tistega leta, v katerem je opravljal splošno maturo. V 14 dneh po izteku tega roka lahko kandidat na Ric vloži pisno zahtevo za brezplačno vračilo izpitne dokumentacije. Če je kandidat vložil ugovor na oceno oz. je bil v njegovem primeru sprožen kakšnem drug postopek, povezan z izpitno dokumentacijo, se kandidatu pošljejo kopije izpitnih pol in listov za odgovore. Ric kandidatu pošlje izpitno dokumentacijo v 30 dneh po poteku roka za vložitev vloge.

Rad bi opravljal splošno maturo kot 21-letnik. Kje dobim prijavnico?
Prijavo k splošni maturi kupite v knjigarnah DZS ali na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dokumentacija_v_ss/) .

K splošni maturi sem se prijavil kot 21-letnik, vendar sem se odjavil v predpisanem roku. Ali lahko zahtevam vračilo vplačanega zneska za opravljanje mature?
Če kandidat pravočasno prekliče prijavo k opravljanju maturitetnega izpita na šoli, tj. najkasneje štiri dni pred začetkom spomladanskega izpitnega roka in jesenskega izpitnega roka splošne mature, ima pravico do vračila vplačanega zneska. V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 EUR za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/maturitetnega izpita. Kandidat lahko uveljavlja pravico do vračila zneska do objave rezultatov v posameznem izpitnem roku splošne mature.

Stara sem 26 let. Ali lahko opravljam splošno maturo, tudi če nisem izdelala nobenega letnika srednje šole? Kje se prijavim?
Splošno maturo lahko opravljate kot 21-letnica brez dodatnih pogojev, kar vam omogoča 24. člen zakona o maturi. Prijavo oddate na šoli, kjer bi želeli maturo opravljati, lahko pa tudi na Ricu, ki vam bo na podlagi prijave dodelil šolo za opravljanje mature. Pisni vlogi, v kateri navedete svoje osebne podatke, naslov in zahtevek, morate priložiti pravilno izpolnjeno prijavo k splošni maturi, ki jo kupite v knjigarni DZS ali dobite na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport, fotokopijo zadnjega spričevala oz. obvestila o uspehu, fotokopijo dokumenta, ki dokazuje vašo starost, in fotokopijo potrdila o plačilu izpitov.

Kot 21-letnik sem se prijavil k splošni maturi na svoji bivši gimnaziji. Izbral sem predmet biologija, kjer moram opraviti tudi laboratorijske vaje. Kako jih opravim, če nisem dijak?
Opravljanje laboratorijskih vaj vam mora omogočiti šola, kjer ste se prijavili. Vaje potekajo med šolskim letom, zato je pomembno, da se o tem s tajnikom ŠMK oz. učiteljem biologije dogovorite že septembra.

 Katere formule lahko imam pri matematiki na splošni maturi?
Zahtevnejše formule, ki jih ni potrebno znati na pamet, so del izpitne pole, najdete pa jih tudi v predmetnem izpitnem katalogu za matematiko.

Moj ugovor na oceno je bil ugodno rešen. Kako mi Ric povrne stroške?
Ric stroške ugodno rešenega ugovora povrne kandidatu s poštno nakaznico.

S svoje fakultete se želim prepisati na medicino, kjer pa je pogoj za vpis opravljen naravoslovni predmet. Ali je možno, da na splošni maturi opravljam izpit iz biologije, rezultat pa se mi upošteva namesto (slabše) ocene iz zgodovine?
Biologijo lahko opravljate kot dodatni maturitetni izpit, da tako izpolnite pogoje za vpis, ne morete pa si s tem dvigniti splošnega uspeha pri maturi.

Popraviti želim oceno splošne mature iz sociologije. Ali to pomeni, da moram ponovno opravljati tudi seminarsko nalogo?
Ne, ocena seminarske naloge (ali laboratorijskih in terenskih vaj) je trajna. Ponovno jo lahko opravljate, če želite. Toda pozor: v tem primeru se vam bo za seminarsko nalogo štela nova ocena, tudi če bo slabša od prejšnje. Za pisni del izpita pa nasprotno velja, da se upošteva boljša ocena.

Ali se pri istem predmetu ugovor na oceno in ugovor na način izračuna izpitne ocene izključujeta?
Ne. Oba ugovora je potrebno utemeljiti in plačati stroške, katere se povrne, če se ugovor izkaže za upravičenega.

Ali za vlogo za vpogled v izpitno dokumentacijo obstaja predpisan obrazec?
Predpisanega obrazca ni; vloga za vpogled izgleda kot prošnja. V njej navedete ime in priimek, stalno prebivališče, rojstni datum in predmete, pri katerih kandidat želi vpogled. Vlogo naslovite na Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana in jo pošljete priporočeno po pošti ali pa jo prinesete osebno v vložišče Rica v času uradnih ur.

Na list za odgovore sem odgovore vpisala s kemičnim svinčnikom, pozabila pa sem s svinčnikom pobarvati krogce. Ali se mi bodo ti odgovori kljub temu upoštevali pri ocenjevanju?
O napaki morate takoj po pisanju pisno obvestiti državno komisijo (vlogo naslovite na Ric, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana), ki na svoji seji obravnava t. i. tehnične napake in sprejme ustrezen sklep, da kandidati niso oškodovani.

Pri drugi izpitni poli iz psihologije mi je zmanjkalo prostora, zato sem del odgovora napisal na konceptni list. Mi bo ocenjevalec upošteval tudi ta del?
O tem morate takoj po pisanju pisno obvestiti državno komisijo (vlogo naslovite na Ric, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana), ki na svoji seji obravnava t. i. tehnične napake in sprejme ustrezen sklep, da kandidati niso oškodovani.

Pri sociologiji sem v izpitni poli 2 namesto na dve izbrani strukturirani vprašanji odgovarjala na vsa štiri. Kaj lahko naredim, da mi bo ocenjevalec ocenil prvo in tretje vprašanje, ki sem ju najbolje znala?
O tem morate takoj po pisanju pisno obvestiti državno komisijo (vlogo naslovite na Ric, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana), ki na svoji seji obravnava t. i. tehnične napake in sprejme ustrezen sklep, da kandidati niso oškodovani.

Letos sem padel na maturi. Si lahko pri naslednjem opravljanju mature izberem drug izbirni predmet?
Če boste splošno maturo opravljali na novo, se pravi ponovno v celoti, lahko tudi na novo izbirate izbirne predmete. Če gre za popravljanje negativnih ocen splošne mature, pa zamenjava maturitetnih predmetov ni možna.

Zanima me, zakaj poleg dopisa, da ugovor dijaka ni bil utemeljen, ne pošljete tudi razlage utemeljitve strokovnjaka, zakaj se je pri konkretno postavljenih vprašanjih v ugovoru odločil, da so neutemeljena?
Obvestilo o tem, ali je ugovor utemeljen ali ne, pošljemo vsem kandidatom takoj po seji DK SM, ki o ugovorih odloča. V tem obvestilu je tudi pojasnilo, da bodo kandidati sklep z obrazložitvijo (tj. mnenjem izvedenca) prejeli naknadno.

Ob kateri uri se začne matura iz slovenskega jezika (jesenski rok)?
Vsi pisni izpiti splošne mature se začnejo ob 9. uri zjutraj.

Kakšno računalo lahko uporabljam pri opravljanju splošne mature iz matematike?
Med dovoljenimi pripomočki je računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti računanja s simboli. To pomeni, da računalo ne sme imeti širokega zaslona oz. ne sme imeti možnosti grafičnega reševanja (npr. tipke z ukazom “Graph”). Poleg tega ne sme omogočati operacij, kot so simbolno računanje, razcep izrazov, delno korenjenje, logaritmiranje pri različnih osnovah, odvajanje, integriranje ipd. Osnovna zahteva pri pisnem izpitu iz matematike je korektno in jasno predstavljena pot do rešitve z vsemi vmesnimi računi in sklepi. Pri morebitni uporabi “preveč zmogljivega” računala pa kandidat nehote opusti prav to jasno in popolno pot do rešitve. Zato izgubi pravico do točk za rešitev, četudi je ta številsko pravilna.

Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega profesorja ali na RIC (tel.: 01 548 46 00, fax: 01 548 46 01).

Dostopnost